Các Ngân Hàng và công ty Tài Chính hỗ trợ vay mua nhà với lãi suất ưu đãi tốt nhất.


VP Bank

6,9%

Lãi Suất Tham Khảo

70%

Số Tiền Vay Tối Đa (Trên giá trị tài sản đảm bảo)

25 Năm

Thời Hạn Vay Tối Đa*

4%

Phí Trả Nợ Trước Hạn Tối Đa

UOB

7,49%

Lãi Suất Tham Khảo

75%

Số Tiền Vay Tối Đa (Trên giá trị tài sản đảm bảo)

25 Năm

Thời Hạn Vay Tối Đa*

3%

Phí Trả Nợ Trước Hạn Tối Đa

MSB

6,99%

Lãi Suất Tham Khảo

70%

Số Tiền Vay Tối Đa (Trên giá trị tài sản đảm bảo)

25 Năm

Thời Hạn Vay Tối Đa*

3%

Phí Trả Nợ Trước Hạn Tối Đa

Standard Chartered

6,49%

Lãi Suất Tham Khảo

70%

Số Tiền Vay Tối Đa (Trên giá trị tài sản đảm bảo)

25 Năm

Thời Hạn Vay Tối Đa*

6%

Phí Trả Nợ Trước Hạn Tối Đa

Techcombank

7,49%

Lãi Suất Tham Khảo

70%

Số Tiền Vay Tối Đa (Trên giá trị tài sản đảm bảo)

25 Năm

Thời Hạn Vay Tối Đa*

2%

Phí Trả Nợ Trước Hạn Tối Đa

AB Bank

9,5%

Lãi Suất Tham Khảo

85%

Số Tiền Vay Tối Đa (Trên giá trị tài sản đảm bảo)

20 Năm

Thời Hạn Vay Tối Đa*

3%

Phí Trả Nợ Trước Hạn Tối Đa

Vietcombank

7,7%

Lãi Suất Tham Khảo

70%

Số Tiền Vay Tối Đa (Trên giá trị tài sản đảm bảo)

15 Năm

Thời Hạn Vay Tối Đa*

1%

Phí Trả Nợ Trước Hạn Tối Đa