Các Ngân Hàng và công ty Tài Chính hỗ trợ vay mua xe với lãi suất ưu đãi tốt nhất.

VP Bank

7,9%

Lãi Suất Tham Khảo

80%

Số Tiền Vay Tối Đa (Trên giá trị tài sản đảm bảo)

7 Năm

Thời Hạn Vay Tối Đa*

4%

Phí Trả Nợ Trước Hạn Tối Đa

UOB

5,88%

Lãi Suất Tham Khảo

80%

Số Tiền Vay Tối Đa (Trên giá trị tài sản đảm bảo)

5 Năm

Thời Hạn Vay Tối Đa*

3%

Phí Trả Nợ Trước Hạn Tối Đa

MSB

6,49%

Lãi Suất Tham Khảo

70%

Số Tiền Vay Tối Đa (Trên giá trị tài sản đảm bảo)

10 Năm

Thời Hạn Vay Tối Đa*

3%

Phí Trả Nợ Trước Hạn Tối Đa

Standard Chartered

6,99%

Lãi Suất Tham Khảo

80%

Số Tiền Vay Tối Đa (Trên giá trị tài sản đảm bảo)

6 Năm

Thời Hạn Vay Tối Đa*

3%

Phí Trả Nợ Trước Hạn Tối Đa

Techcombank

7,49%

Lãi Suất Tham Khảo

80%

Số Tiền Vay Tối Đa (Trên giá trị tài sản đảm bảo)

7 Năm

Thời Hạn Vay Tối Đa*

2%

Phí Trả Nợ Trước Hạn Tối Đa

Hong Leong Bank

7,25%

Lãi Suất Tham Khảo

70%

Số Tiền Vay Tối Đa (Trên giá trị tài sản đảm bảo)

5 Năm

Thời Hạn Vay Tối Đa*

3%

Phí Trả Nợ Trước Hạn Tối Đa

AB Bank

7,5%

Lãi Suất Tham Khảo

80%

Số Tiền Vay Tối Đa (Trên giá trị tài sản đảm bảo)

7 Năm

Thời Hạn Vay Tối Đa*

2%

Phí Trả Nợ Trước Hạn Tối Đa

Vietcombank

7,7%

Lãi Suất Tham Khảo

70%

Số Tiền Vay Tối Đa (Trên giá trị tài sản đảm bảo)

5 Năm

Thời Hạn Vay Tối Đa*

1%

Phí Trả Nợ Trước Hạn Tối Đa

VietinBank

7,9%

Lãi Suất Tham Khảo

80%

Số Tiền Vay Tối Đa (Trên giá trị tài sản đảm bảo)

5 Năm

Thời Hạn Vay Tối Đa*

2%

Phí Trả Nợ Trước Hạn Tối Đa