Các Ngân Hàng và công ty Tài Chính hỗ trợ vay tiêu dùng với lãi suất ưu đãi tốt nhất.

VP Bank

7,6%

Lãi Suất Tham Khảo

75%

Số Tiền Vay Tối Đa (Trên giá trị tài sản đảm bảo)

2 Năm

Thời Hạn Vay Tối Đa*

4%

Phí Trả Nợ Trước Hạn Tối Đa

UOB

5,9%

Lãi Suất Tham Khảo

70%

Số Tiền Vay Tối Đa (Trên giá trị tài sản đảm bảo)

3 Năm

Thời Hạn Vay Tối Đa*

3%

Phí Trả Nợ Trước Hạn Tối Đa

MSB

6,7%

Lãi Suất Tham Khảo

75%

Số Tiền Vay Tối Đa (Trên giá trị tài sản đảm bảo)

3 Năm

Thời Hạn Vay Tối Đa*

3%

Phí Trả Nợ Trước Hạn Tối Đa

Standard Chartered

6,7%

Lãi Suất Tham Khảo

70%

Số Tiền Vay Tối Đa (Trên giá trị tài sản đảm bảo)

2 Năm

Thời Hạn Vay Tối Đa*

3%

Phí Trả Nợ Trước Hạn Tối Đa

Techcombank

6,7%

Lãi Suất Tham Khảo

95%

Số Tiền Vay Tối Đa (Trên giá trị tài sản đảm bảo)

8 Năm

Thời Hạn Vay Tối Đa*

2%

Phí Trả Nợ Trước Hạn Tối Đa

AB Bank

8,8%

Lãi Suất Tham Khảo

85%

Số Tiền Vay Tối Đa (Trên giá trị tài sản đảm bảo)

10 Năm

Thời Hạn Vay Tối Đa*

3%

Phí Trả Nợ Trước Hạn Tối Đa

Vietcombank

7,7%

Lãi Suất Tham Khảo

70%

Số Tiền Vay Tối Đa (Trên giá trị tài sản đảm bảo)

10 Năm

Thời Hạn Vay Tối Đa*

1%

Phí Trả Nợ Trước Hạn Tối Đa